ر دیف

نام

سمت در شورایاری

1

محمد تقی خویینی ها

اصلی

2

زهرا کافی

اصلی

3

علی میرزا محمدی

اصلی

4

فرشته فیروزی

اصلی

5

مرضیه فاضلی داوودی

اصلی

6

مرصع جلو خانی نیارکی

اصلی

7

محمد رضا خویینی ها

اصلی

8

عبدالرضا داوودی

علی البدل

9

حسن صادقی پناه

علی البدل

10

سریه لقایی اوغانی

علی البدل

0:47:58