0:47:58

مدیر خانه : زهرا احمد دوست 

مدرک تحصیلی:کارشناسی

 66043121

dastqeib.karafarini@gmail.com