0:47:58

مدیر خانه : مینا بهشتی

مدرک تحصیلی:کارشناسی

 66037341
---
dastqeib.pazhoohesh@gmail.com