0:47:58

مدیر خانه :فاطمه قیطاس وند

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد

 66043121
---
dastqeib.salamat@gmail.com